Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Google Bedrijfsfoto’s overeenkomst.

 • Vertrouwde fotograaf voor Google. De fotograaf verklaart en garandeert dat hij een lid met een goede reputatie van het Google-programma voor vertrouwde fotografen is. (Zie http://maps.google.com/help/maps/businessphotos/get-started.html.)
 • Programma voor Google Bedrijfsfoto’s. De fotograaf is een onafhankelijke contractant en is geen medewerker of tussenpersoon van Google maar heeft op basis van het Google-programma voor vertrouwde fotografen toestemming om fotografieservices aan te bieden aan lokale bedrijven die willen deelnemen aan het programma voor Google Bedrijfsfoto’s. Het bedrijf erkent en stemt ermee in dat, op basis van clausule 5(a) en het gebruik van de foto’s door Google in overeenstemming met de standaard online Servicevoorwaarden van Google, het bedrijf volgens deze overeenkomst geen rechten of rechtsmiddelen heeft tegen Google.
 • Betaling van het servicetarief. Het openstaande servicetarief wordt betaald nadat de foto’s zijn genomen, in overeenstemming met clausule 4(a) hierna.
 • Services en eigendom van foto’s. In ruil voor de volledige betaling van het servicetarief:
  • Neemt de fotograaf foto’s van die gedeelten van het interieur van het bedrijf waarvan het bedrijf aangeeft dat ze geschikt zijn om te worden gefotografeerd.
  • Spant de fotograaf zich op een commercieel redelijke wijze in om ervoor te zorgen dat de foto’s voldoen aan de technische specificaties van het programma voor Google Bedrijfsfoto’s.
  • Wijst de fotograaf alle publicatierechten van de foto’s toe aan het bedrijf.
  • Zal de fotograaf de foto’s voor verwerking uploaden naar Google binnen vijf werkdagen nadat de foto’s van het bedrijf zijn genomen.
 • Voorwaarden met betrekking tot het uploaden, verwerken en gebruiken van foto’s.
  • Servicevoorwaarden van Google. Het bedrijf stemt ermee in dat het uploaden, verwerken en gebruiken van de foto’s is onderworpen aan de standaard online Servicevoorwaarden van Google voor foto’s, zoals uiteengezet op http://www.google.com/accounts/TOS (evenals de relevante Aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet op http://maps.google.com/help/maps/businessphotos/tos.html) of elke andere URL/Aanvullende voorwaarden die Google van tijd tot tijd kan toewijzen.
  • Toestemming voor het uploaden van foto’s naar Google. Het bedrijf verleent de fotograaf hierbij toestemming om de foto’s te uploaden naar Google en namens het bedrijf akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden van Google in overeenstemming met sectie 5(a) hiervoor.
 • Beperkte licentie voor fotograaf. Het bedrijf verleent de fotograaf een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van een redelijk aantal foto’s die op basis van deze overeenkomst zijn genomen als ‘voorbeelden’ of ‘exemplaren voor de portefeuille’ van de fotograaf, zodat hij voorbeelden van het werk kan archiveren en reclame kan maken voor zijn professionele services.
 • Datum en tijdstip van de services. Na ondertekening reserveert de fotograaf de overeengekomen datum en tijd waarop de fotografieservices worden uitgevoerd. Alle servicetarieven zijn niet-restitueerbaar, behalve zoals beschreven in sectie 8 hierna, of tenzij de fotograaf naar eigen goeddunken instemt met het opnieuw plannen van de services.
 • Restitutie. De fotograaf zal alle servicetarieven restitueren aan het bedrijf (maar is met betrekking tot de overeenkomst verder niet aansprakelijk) indien Google de foto’s afwijst, omdat ze niet voldoen aan de technische specificaties van Google Bedrijfsfoto’s en indien de fotograaf de fouten niet herstelt nadat er op een onderling overeen te komen tijdstip nieuwe foto’s van het bedrijf zijn genomen.
 • Verzekering. De fotograaf moet een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering hebben voor alle activiteiten van de fotograaf in de vestiging van het bedrijf.
 • Vertrouwelijkheid. Het bedrijf erkent en stemt ermee in dat deze overeenkomst vertrouwelijk is. Het bedrijf zal deze overeenkomst niet openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden, behalve (a) Google; (b) voor zover hiervoor specifieke schriftelijke toestemming door de fotograaf is gegeven; of (c) indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, nadat het bedrijf de fotograaf hiervan vooraf op de hoogte heeft gesteld.
 • Geen garanties. DE FOTOGRAAF DOET IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST GEEN UITSPRAKEN EN, VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE FOTOGRAFIESERVICES OF DE FOTO’S, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE FOTOGRAAF DOET GEEN UITSPRAKEN EN GEEFT GEEN GARANTIES AF DAT DE FOTO’S UITEINDELIJK DOOR GOOGLE ZULLEN WORDEN WEERGEGEVEN.
 • Beperking van de aansprakelijkheid. BEHALVE BIJ SCHENDING VAN DE VERTROUWELIJKHEID, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, (A) IS GEEN DER PARTIJEN (ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID) AANSPRAKELIJK WEGENS INKOMSTENDERVING OF INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE EN (B) ZAL DE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN GEEN DER PARTIJEN HOGER ZIJN DAN HET SERVICETARIEF.
 • Aanpassingen. Elke aanpassing van deze overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen en door beide partijen worden ondertekend.
 • Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eventuele eerdere of huidige overeenkomsten over hetzelfde onderwerp.